Prezydium Rady Rodziców:

 

  • Katarzyna Chmiel - Dera - Przewodnicząca
  • Aleksandra Izajasz - Odolińska - Z-ca Przewodniczącego
  • Magdalena Lepieszo - Skarbnik (oddz. Wojcieszyce)
  • Natalia Popiel - Skarbnik (oddz. Różanki)
  • Natalia Rogowska - Sekretarz 

 

 

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach

 

Podstawa prawna: art.53.1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach.

II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 2.

Zadaniem Rady Rodziców jest:
1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.
3. Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
5. Współorganizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.

III. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 3.

1. Uchwalenie Regulaminu swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
a) zadania i kompetencje Rady Rodziców,
b) tryb powoływania członków oraz prezydium Rady Rodziców,
c) zasady działalności finansowej Rady Rodziców.
2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców Programu Wychowawczego Przedszkola.
3. Opiniowanie Programu i Harmonogramu Poprawy Efektywności Kształcenia/Wychowania.
4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
5. Opiniowanie i wybór ofert zajęć dodatkowych.
6. Rada Rodziców może upoważnić Dyrektora do podpisania umów na prowadzenie zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców.

IV. SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

§ 4.

1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, od chwili ukonstytuowania się nowej Rady na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym w kolejnym roku szkolnym.
2. Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowi rada oddziałowa w skład której wchodzi trzech rodziców danego oddziału.
3. Rada oddziałowa wybierana jest w tajnych wyborach, przez ogólne zebranie rodziców danego oddziału.
4. Na zebraniu rodziców danego oddziału, członek rady oddziałowej, który zdobył największą liczbę głosów obejmuje funkcję przewodniczącego rady oddziałowej.
5. Zadaniem rady oddziałowej rodziców jest przede wszystkim realizacja celów Rady Rodziców na terenie oddziału, a w szczególności:
• współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączenie ich do realizacji planu pracy przedszkola,
• współdziałanie z prezydium w celu realizacji zadań o charakterze ogólnym.
6. W skład Rady Rodziców przedszkola wchodzą przewodniczący poszczególnych rad oddziałowych.
7. Członkowie Rady Rodziców przedszkola, którzy nie wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe zebranie oddziałowe rodziców lub Radę Rodziców.
8. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady Rodziców, zebranie oddziałowe rodziców wybiera nowych członków.

V. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

§ 5.

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych:
1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach, w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor przedszkola.
3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców danego oddziału.
4. W wyborach do rad oddziałowych jedno dziecko może reprezentować tylko jeden rodzic/opiekun prawny.
5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
6. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
• powołanie komisji skrutacyjnej,
• przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
• nadzorowanie przebiegu głosowania,
• podanie wyników glosowania.
8. Zadania komisji skrutacyjnej:
• przygotowanie kart do głosowania,
• przeprowadzenie glosowania,
• policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.
9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
10. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
11. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
12. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
13. W glosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego dziecka.
14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
15. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
16. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
17. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
18. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który pozostaje u wychowawcy oddziału.
19. Członek rady oddziałowej, który zdobył największą liczbę głosów obejmuje funkcję przewodniczącego rady oddziałowej.

VI. PREZYDIUM RADY RODZICÓW

§ 6.

1. Przewodniczący rad oddziałowych stanowią Prezydium Rady Rodziców przedszkola.
2. Prezydium Rady Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego składu:
• przewodniczącego Rady Rodziców,
• zastępcę Przewodniczącego,
• skarbnika,
• sekretarza.

VII. KOMPETENCJE PREZYDIUM RADY RODZICÓW

§ 7.

1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuję pracę Rady, prowadzi i zwołuje posiedzenia oraz jest reprezentantem Rady Rodziców na zewnątrz.
2. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:
• kierowanie całokształtem prac,
• opracowanie planu działalności na dany rok szkolny,
• kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców,
• przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców wobec Dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej.
3. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę środkami finansowymi zgromadzonymi przez Radę.
5. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie posiedzeń.

VIII. POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
§ 8.

1. Posiedzenia Rady odbywa się zgodnie z potrzebami placówki.
2. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane z inicjatywy 1/3 członków Rady oraz na wniosek Dyrektora przedszkola.
3. Rada Rodziców ustala plan działalności na dany rok szkolny.
4. Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.
5. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
6. W posiedzeniach rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor przedszkola lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
7. Posiedzenia Rady są ważne, jeżeli obecna jest, co najmniej połowa członków Rady.
8. Posiedzenia są protokołowane. Protokoły mogą być prowadzone w wersji elektronicznej. Protokoły posiedzeń przyjmowane są w drodze głosowania na następnym posiedzeniu.

IX. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
§ 9.

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, decyzje podejmuje przewodniczący Rady Rodziców.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków Rady, głosownie odbywa się w trybie tajnym.
3. Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
4. Wyrażanie opinii odbywa się w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy uchwałach.

X. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ RADY RODZICÓW

§ 10.

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dochodów osiągniętych z własnej działalności, ze składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Wysokość dobrowolnej składki ustala się na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu Rady Rodziców.
3. Jeśli do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, wpłaty dokonuje się wobec jednego dziecka, ze wskazaniem u którego.
4. Środki finansowe zgromadzone w funduszu mogą być przeznaczone na:
- dofinansowanie imprez przedszkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,
- wspomaganie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- upominki i nagrody,
- promocję przedszkola,
- koszty związane z działalnością rady,
- inne cele według potrzeb przedszkola.
5. Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać:
- członkowie Rady Rodziców,
- członkowie Rady Pedagogicznej,
- Dyrektor przedszkola.
6. Rada Rodziców ma konto bankowe. Środkami finansowymi na koncie dysponuje
Prezydium Rady Rodziców.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz oświatowych.
2. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady uprawniony jest przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik.
3. Regulamin Rady Rodziców uchwalany jest przez Radę Rodziców.